Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Bảo tàng Hậu Giang - Công tác kiểm kê, Bảo quản hiện vật

Ngày 28-02-2023

Bảo tàng Hậu Giang tập trung công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương. Qua đó, công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật là một trong những khâu quan trọng, bởi thông qua công tác này hiện vật mới được bảo vệ về mặt pháp lý, nội dung, tình trạng hiện vật, từ đó nắm được chính xác số lượng, loại hình cũng như các bộ sưu tập hiện vật đang lưu giữ.

Từ đó, bộ phận Nghiệp vụ bảo tàng thực hiện các nhiệm vụ: Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày triển lãm giới thiệu di sản văn hóa với phương châm “Đưa di sản văn hóa đến với công chúng”. Vì vậy, công tác kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật là một trong những nhiệm vụ cơ bản đòi hỏi viên chức phải am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, có lòng say mê, tâm huyết với nghề, công việc mang tính thầm lặng nhưng có ý nghĩa quan trọng để hiện vật trở thành tài sản Nhà nước đầy đủ thông tin, là cơ sở pháp lý.

Công tác kiểm kê gắn liền với hàng loạt biểu mẫu, sổ sách, phiếu kiểm kê khoa học, biên bản giao nhận, hồ sơ hiện vật … Quy trình kiểm kê hiện vật được được tiến hành theo các bước: Kiểm kê bước đầu; Sổ đăng ký hiện vật; Đánh số hiện vật; Sổ phân loại hiện vật theo chất liệu; Phiếu kiểm kê khoa học (Phiếu hiện vật kho cơ sở).

Description: C:\Users\Administrator\Pictures\30.png

Đăng ký hiện vật vào sổ