Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Hậu Giang triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022

Ngày 21-02-2022

 

Căn cứ Nghị định số 02 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình và Công văn số 52 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, bao gồm: Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; đồng thời, biên soạn, xây dựng, nhân bản và phát hành tài liệu về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng. Quan tâm kiện toàn, thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em, nhằm phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về gia đình ở cơ sở. Tăng cường tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình, trọng tâm là tình hình thực thi nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Tỉnh; đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện…

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong thời gian tới

Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2022 của UBND tỉnh đề ra chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc là “Yêu thương và Chia sẻ”, chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam là “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”; đồng thời giao Sở VHTTDL với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ VHTTDL kết quả thực hiện công tác gia đình trong năm 2022./.

Quang Bình


Đang online: 3
Hôm nay: 3954
Đã truy cập: 1671733
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.