Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Hậu Giang triển khai thực hiện công tác xây dựng Gia đình trong tình hình mới

Ngày 15-02-2022

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022 - 2030) trên địa bàn Tỉnh. Qua đây, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện trong việc xây dựng gia đình ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho việc xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển bền vững, góp phần quan trọng tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Người dân đã ý thức hơn trong việc xây dựng gia đình ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân về xây dựng gia đình trong tình hình mới; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đìnhnâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình.

Theo đó, việc tổ chức thực hiện phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức, gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời phải luôn đổi mới nội dung, phương thức quán triệt và tổ chức thực hiện sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải xác định rõ hoạt động của gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; chú trọng công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo việc triển khai thực hiện.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 22 tháng 10 năm 2021 thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới./.

                                                                                      Quang Bình


Đang online: 4
Hôm nay: 4266
Đã truy cập: 1672024
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.