Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015

Ngày 21-06-2020

Thực hiện Kế hoạch số 1523/KH-BVHTTDL ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong sự phát triển đất nước; đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng, xã hội hướng tới việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc bền vững.

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác bình đẳng giới, tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự  phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập; góp phần tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến gia đình như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới…

Tôn vinh và biểu dương những thành tích, việc làm thiết thực và nghĩa cử cao đẹp của Gia đình văn hóa tiêu biểu, gương Người tốt việc tốt tiêu biểu nhằm tuyên truyền và nhân rộng những điển hình trong toàn xã hội.

Thúc đẩy sự phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trong gia đình. Tạo sân chơi bổ ích để các gia đình được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. 

Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của bữa cơm gia đình; đề cao giá trị và tình cảm thiêng liêng giữa những thành viên trong gia đình; đồng thời, gắn với chủ đề về công tác gia đình năm 2015 là: “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động tổ chức phù hợp với điều kiện địa phương; đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề:

 “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

2. Thông điệp tuyên truyền:

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc.

Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh.

III. NỘI DUNG

1. Hoạt động tuyên truyền cổ động:

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục… Nội dung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương Người tốt việc tốt tiêu biểu, Gia đình văn hóa tiêu biểu, phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong gia đình.

Tuyên truyền thông qua pa nô, áp phích, băng rôn tại cơ quan, đơn vị, Trung tâm Văn hóa và Thông tin xã, phường, thị trấn, Nhà văn hóa, Nhà thông tin ấp, khu vực và các tuyến đường chính, nơi đông dân cư. Nội dung tuyên truyền về Chủ đề và các Thông điệp nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

2. Hội thi “Gia đình văn hóa tiêu biểu” ba thế hệ năm 2015:

- Đối tượng: là những gia đình tiêu biểu đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Hội thi gồm có 03 phần, cụ thể:

Tự giới thiệu về gia đình.

+ Kiến thức gia đình.

+ Năng khiếu gia đình.

- Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích.

3. Tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và khen thưởng cho Hội thi “Gia đình văn hóa tiêu biểu” ba thế hệ năm 2015.

IV. THỜI GIAN

Từ ngày 24/6 - 25/6/2015.

 V. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tham dự Hội thi: các gia đình văn hóa tiêu biểu; gương Người tốt việc tốt tiêu biểu.

2. Tham dự Họp mặt:

- Cấp tỉnh:

+ Lãnh đạo Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

+ Đại diện sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Cấp huyện:

+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố.

+ Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN cấp huyện.

+ Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác gia đình của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

+ Đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện.

+ Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cấp xã:

+ Đại diện lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ phụ trách công tác gia đình.

+ Các Gia đình văn hóa tiêu biểu, gương Người tốt việc tốt tiêu biểu.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chuẩn bị Thư mời và hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện lựa chọn các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu tham gia Họp mặt. Hỗ trợ về chuyên môn, tập dợt chương trình, nội dung cho các gia đình tham gia Hội thi.

- Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục và kinh phí khen thưởng cho các gia đình đạt giải tại Hội thi “Gia đình văn hóa tiêu biểu” ba thế hệ năm 2015, khen thưởng danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu, gương Người tốt việc tốt tiêu biểu.

- Chủ trì, tổng hợp kinh phí tổ chức thực hiện Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 của các ngành, đơn vị liên quan, gửi Sở Tài chính thẩm định theo đúng quy định.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

3. Sở Tài chính:

Chịu trách nhiệm thẩm định kinh phí tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, trình Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch này, chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; đồng thời, bố trí phương tiện đi lại cho các gia đình tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015 của UBND tỉnh, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo./.

                                                                                                            BBT


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 6
Hôm nay: 3072
Đã truy cập: 3442339
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.