Xem chi tiết tin (mới) - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt Chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch

Ngày 19-04-2022

 

Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất phê duyệt nội dung Chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 (Chương trình số 02/Ctr-SVHTTDL) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Một góc Lung Sen tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng,  Một trong những điểm nhấn của du lịch Hậu Giang

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, ngày 06/4/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch. Theo đó, Chương trình đã cụ thể hóa các nhiệm vụ và triển khai các giải pháp thực hiện nội dung thuộc lĩnh vực du lịch được đề ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Tỉnh ủy nhằm khơi dậy hiện thực hóa tiềm năng du lịch của tỉnh; nâng cao chất lượng các hoạt động và xây dựng sản phẩm trong lĩnh vực du lịch, quảng bá hình ảnh Hậu Giang với du khách trong và ngoài nước để đến năm 2025 xây dựng thành công 2 điểm nhấn du lịch của tỉnh là du lịch trên Tàu tuyến Kênh Xà No đi làng khóm Cầu Đúc và Du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp; đón và phục vụ 700.000 lượt, trong đó: 28.000 lượt khách quốc tế và 672.000 lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch năm 2025 đạt trên 300 tỷ đồng.

Kênh xáng Xà No, một trong những điểm nhấn của du lịch Hậu Giang

Để đạt các mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp đó là: (1) Xây dựng 02 sản phẩm du lịch đặc trưng của Tỉnh là khai thác Tàu du lịch trên tuyến kênh xáng Xà No đi vùng khóm Cầu Đúc - Khu Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ tại thành phố Vị Thanh và Khai thác Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng gắn với các di tích lịch sử trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và chợ nổi Ngã Bảy. (2) Xây dựng các sản phẩm phục vụ khách du lịch, trong đó chú trọng phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng,... gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố phát triển được ít nhất 01 điểm tham quan du lịch mới. (3) Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, tập trung kêu gọi đầu tư Tàu du lịch và hạ tầng khai thác chợ nổi Ngã Bảy, tạo điểm nhấn du lịch trên tuyến kênh Cái Côn để phục vụ phát triển du lịch chợ nổi Ngã Bảy; kêu gọi đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn thành phố Vị Thanh để hình thành chuỗi du lịch nghỉ dưỡng mới tạo động lực phát triển cho các ngành kinh tế khác; sửa chữa, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa và phát triển du lịch tại các khu di tích đã được công nhận. (4) Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. (5) Thu hút đầu tư và liên kết, hợp tác phát triển du lịch bằng việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024 cho phù hợp điều kiện của địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn các dự án du lịch, các dự án khu dân cư thương mại dịch vụ, nhà hàng, khách sạn,... sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; triển khai có hiệu quả Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2025. (6) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, trong đó chú trọng trang bị và nâng cao kiến thức về du lịch cộng đồng, văn hóa kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ... cho người dân tham gia kinh doanh du lịch; nâng cao trình độ nhận thức, khả năng giao tiếp, thái độ ứng xử văn hóa, văn minh, thân thiện và ý thức chấp hành quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chương trình đề ra lộ trình triển khai từng nhiệm vụ kèm kinh phí thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai thực hiện Chương trình, đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh./.

Trang Nhã


Đang online: 5
Hôm nay: 4761
Đã truy cập: 1672489
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.