Chức năng nhiệm vụ của BGĐ Sở - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Nhiệm vụ của Ban Giám Đốc Sở

Ngày 06-04-2021

                    BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

Ông Lê Công Khanh – Giám đốc

1. Ông Lê Công Khanh – Giám đốc

- Quản lý, lãnh đạo, điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

+ Kế hoạch tài chính;

+ Công tác cải cách hành chính;

+ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

+ Công tác thanh tra, pháp chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc trách nhiệm của Sở;

+ Làm Trưởng Ban Biên tập trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trực tiếp chỉ đạo phòng và đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Thanh tra.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy.

- Chủ tài khoản của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1. Mr. Le Cong Khanh - Director

- General management, leadership and administration under the regime of heads, responsible for performing the functions and duties of the Department of Culture, Sports and Tourism before the Provincial Party Committee, People's Council, and People's Committee. province, Ministry of Culture, Sports and Tourism in the fields of culture, sport, tourism and family.

- Directly direct the fields: Organization and personnel work, planning, training and retraining of cadres;

+ Emulation, reward and discipline;

+ Financial plan; Administrative reform work;

+ Preventing corruption, practicing thrift and combating wastefulness;

+ Inspection and legislation; resolve the complaint report;

+ The movement "All people unite to build a cultural life" and build a new countryside; National target program is the responsibility of the Department;

+ Acting as Head of Editorial Board of website of Department of Culture, Sports and Tourism.

- Directly direct the department and unit: Department of Organization and Personnel; Inspect.

- Monitor and direct the activities of Culture, Sports and Tourism in Vi Thanh city and Nga Bay city.

- Account holder of the Department of Culture, Sports and Tourism.

 Bà Nguyễn Thị Lý  -  Phó Giám đốc

2.. Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc

- Được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt.

- Được ủy quyền chủ tài khoản.

- Ký thay Giám đốc Sở các quyết định hành chính (khi được Giám đốc Sở ủy quyền); ký thay Giám đốc Sở các văn bản hành chính thông thường, giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng… thuộc thẩm quyền của Sở theo lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các lĩnh vực:

+ Công tác quản lý, xúc tiến du lịch;

+ Công tác gia đình;

+ Hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới.

- Phụ trách các phòng và đơn vị: Văn phòng; Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình; Phòng Quản lý du lịch; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được phân công hoặc ủy quyền.

2. Ms. Nguyen Thi Ly - Deputy Director

- Authorized by the Director of the Department to operate the activities of the Department when the Director is absent.

- Authorized account holder.

- Sign for the Director of the Department administrative decisions (when authorized by the Director of the Department); sign for the Director of the Department common administrative documents, operating permits in the assigned field; participate in the Steering Committee, the Organizing Committee, the Council ... under the authority of the Department in charge of fields.

- In charge of:

+ Tourism management and promotion;

+ Family affairs;

+ Activities of the Movement "All people unite to build a cultural life" and build a new countryside.

- In charge of departments and units: Office; Division of Cultural and Family Life Construction; Tourism Management Division; Tourism Promotion Information Center.

- Monitoring and directing activities of Culture, Sports and Tourism in Chau Thanh district and Chau Thanh A district.

- Help the Department Director handle other affairs and tasks when assigned or authorized.

Ông Trần Văn Tuấn   - Phó Giám đốc

3. Ông Trần Văn Tuấn - Phó Giám đốc

- Ký thay Giám đốc Sở các văn bản hành chính thông thường, giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng… thuộc thẩm quyền của Sở theo lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các lĩnh vực:

+ Thể dục thể thao;

+ Công tác dân vận chính quyền;

+ Công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

- Phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý văn hóa, thể thao (lĩnh vực thể thao); Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy.

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được phân công hoặc ủy quyền.

3. Mr. Tran Van Tuan - Deputy Director

- Sign for the Director of the Department of common administrative documents, operating permits in the assigned field; join the Steering Committee, the Organizing Committee, the Council ... under the authority of the Department in charge of fields.

- In charge of:

+ Sports;

 + Government mobilization work;

+ The implementation of the Grassroots Democracy Regulation.

- In charge of departments and units: Department of Culture and Sports Management (in the sports field); Sports Training and Competition Center.

- Monitor and direct the activities of Culture, Sports and Tourism in Long My and Vi Thuy districts.

- Help the Department Director handle other affairs and tasks when assigned or authorized.

Ông Dương Thanh Tùng - Phó Giám đốc

4. Ông Dương Thanh Tùng - Phó Giám đốc

- Ký thay Giám đốc Sở các văn bản hành chính thông thường, giấy phép hoạt động thuộc lĩnh vực được giao phụ trách; tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng… thuộc thẩm quyền của Sở theo lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các lĩnh vực:

+ Hoạt động văn hóa, nghệ thuật;

+ Hoạt động thư viện;

+ Công tác bảo tồn, bảo tàng;

+ Hoạt động phát hành phim và chiếu bóng;

- Phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Quản lý văn hóa, thể thao (lĩnh vực văn hóa); Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp.

- Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được phân công hoặc ủy quyền.

4. Mr. Duong Thanh Tung - Deputy Director

- Sign for the Director of the Department of common administrative documents, operating permits in the assigned field; join the Steering Committee, the Organizing Committee, the Council ... under the authority of the Department in charge of fields.

- In charge of:

+ Cultural and artistic activities;

+ Library activities;

 + The work of conservation and museum;

+ Film distribution and cinema;

- In charge of departments and units: Department of Culture and Sports Management (cultural fields); Provincial Center of Culture and Arts; Provincial library; Provincial Museum.

- Monitor and direct the activities of Culture, Sports and Tourism in Long My town and Phung Hiep district.

- Help the Department Director handle other affairs and tasks when assigned or authorized.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây Quyet dinh phan cong nhiem vu trong BGD 2021 (1).pdf_20210406104009.pdf
Đang online: 8
Hôm nay: 3038
Đã truy cập: 3442305
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.