Chức năng nhiệm vụ Văn phòng Sở - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Quyết định số 258/QĐ-SVHTTDL ngày 29/9/2020 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày 01-10-2020

Tiếng Việt

I. Vị trí, chức năng của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Văn phòng Sở) là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở).

2. Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở: chỉ đạo, điều hành và quản lý hoạt động của ngành; tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư - lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin…; quản lý nhà nước về công tác kế hoạch - tài chính theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động, phục vụ theo sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở

1. Tham mưu, tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở. Tổng hợp và thực hiện báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) theo quy định và báo cáo đột xuất.

2. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ về cung cấp thông tin, báo cáo (định kỳ, đột xuất) nhằm phục vụ tốt việc báo cáo của ngành và điều hành hoạt động của lãnh đạo Sở. Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp giao ban định kỳ; ghi biên bản và thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại các cuộc họp định kỳ và theo sự chỉ đạo.

3. Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ: quản lý hồ sơ, tiếp nhận văn bản đến, phát hành văn bản đi và chuyển các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có liên quan xử lý (Văn phòng đã được lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ); tham mưu tổ chức triển khai việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công.

4. Theo dõi, quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện báo cáo, kiểm kê theo quy định nhằm đáp ứng và phục vụ kịp thời yêu cầu hoạt động của cơ quan.

5. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện việc mua sắm, sữa chữa trang thiết bị của cơ quan.

6. Tổ chức và phục vụ các cuộc hội nghị, hội thảo, họp giao ban và các sự kiện khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; thực hiện công tác lễ tân, phục vụ khách trong nước và quốc tế đến làm việc tại cơ quan.

7. Làm đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của ngành khi có sự chỉ đạo hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có yêu cầu.

8. Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn cơ quan; phòng, chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; dân quân tự vệ của cơ quan.

9. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, kế hoạch ngân sách được duyệt, việc thu chi tài chính, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, thanh toán công nợ.

10. Tổng hợp, cân đối, lập và phân bổ kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước cho toàn ngành. Đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định trong cấp phát, tạm ứng, thanh toán, thu, chi, chế độ báo cáo, quyết toán theo định kỳ quý, năm.

11. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra  các hoạt động kế toán, quản lý tài sản đồng thời báo cáo việc thực hiện ngân sách được phân bổ về công tác tài chính, kế toán đối với các đơn vị thuộc Sở.

12. Theo dõi điều hành kinh phí và quản lý kiểm tra hoạt động của bộ máy kế hoạch - tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

13. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

14. Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi ngân sách hằng năm; phân bổ, quyết định giao dự toán ngân sách hằng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, lập dự toán kinh phí phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao cho ngành, dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực kế hoạch, tài chính của ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

15. Xét duyệt, thẩm định quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực thuộc Sở; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính; tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết toán các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư qua Sở.

16. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công theo quy định.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Sở

1. Cơ cấu tổ chức

a) Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên và nhân viên;

b) Chánh Văn phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Sở. Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản theo ủy quyền của Giám đốc Sở. Chánh Văn phòng có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Sở; phân công nhiệm vụ, bố trí công chức và nhân viên theo cơ cấu, chức danh, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định;

c) Phó Chánh Văn phòng là người tham mưu, giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số mặt công tác do Chánh Văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng đi vắng, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của Văn phòng Sở;

d) Chuyên viên, nhân viên là những người tham mưu, đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế Văn phòng Sở là biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở phân bổ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng và Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English

I. Position and functions of the Office of the Department of Culture, Sports and Tourism

1. The Office of the Department of Culture, Sports and Tourism (hereinafter referred to as the Department's Office for short) is a specialized division under the Department of Culture, Sports and Tourism, under the direction and management of the Director of the Department of Culture, Sports and Tourism. Culture, Sports and Tourism (hereinafter referred to as the Director of the Department).

2. The Department's Office has the function of advising and assisting the Director of the Department: to direct, administer and manage the activities of the sector; organizing the implementation of administrative, administrative, clerical and archival work, information technology application...; to perform the state management of planning and financial affairs in accordance with law; organize activities and serve under the direction and administration of the Department's leaders.

II. Duties and powers of the Department's Office

1. Advise, synthesize and develop weekly, monthly, quarterly and yearly work programs and plans. Monitor and urge the implementation of programs and work plans of the Department. Summarize and make periodical reports (weekly, monthly, quarterly, 6 months, 9 months, year) according to regulations and ad hoc reports.

2. Request specialized departments, non-business units directly under the Department, the Culture and Information Department, the Culture and Sports Center of the district, town or city to implement the regime on information provision and reporting. (periodically, irregularly) in order to better serve the reporting of the sector and manage the activities of the Department's leaders. Prepare content and documents for periodic briefings; record minutes and notify the conclusions of the Director of the Department at regular meetings and as directed.

3. Performing clerical work: managing records, receiving incoming documents, issuing outgoing documents and transferring to relevant professional departments and non-business units for handling (Office has been led by the leadership). Department assigns tasks); advise and organize the implementation of the development, application and maintenance of the quality management system of the national standard TCVN ISO 9001:2015 at the Department of Culture, Sports and Tourism; receive documents in the fields of culture, sports and tourism at the receiving and returning department of the Center for Public Administration.

4. Monitor and manage facilities and assets of the Department and non-business units under the Department of Culture, Sports and Tourism; make reports and inventory according to regulations in order to meet and promptly serve operational requirements of the agency.

5. To advise the Director of the Department to purchase and repair the agency's equipment.

6. Organizing and serving conferences, seminars, briefings and other events chaired by the Department of Culture, Sports and Tourism; perform reception work, serve domestic and international guests to work at the agency.

7. To act as the focal point to provide information related to the sector's activities upon the direction or authorization of the Director of the Department for agencies, organizations, units and individuals upon request.

8. Coordinating with relevant departments and units in organizing the implementation of the State's regulations on agency safety protection; fire prevention; environmental sanitation; the agency's militia and self-defense force.

9. Inspect and supervise the implementation of approved estimates and budget plans, financial revenue and expenditure, fulfillment of budget obligations, and debt payment.

10. Synthesize, balance, make and distribute state budget revenue and expenditure plans for the whole sector. Ensure proper and complete implementation of regulations in allocation, advance, payment, collection and expenditure, reporting and settlement regime on quarterly and annual basis.

11. Organize, guide and inspect accounting and asset management activities, and at the same time report on the implementation of the allocated budget on financial and accounting work for units under the Department.

12. Monitor and administer the budget and manage and check the operation of the planning - finance apparatus for the non-business units under the Department.

13. To guide and inspect the implementation of the mechanism of autonomy and self-responsibility by the units under the Department in accordance with the law.

14. Coordinating with relevant departments and units in formulating annual budget expenditure plans; allocate and decide to assign annual budget estimates to units under the Department and guide the implementation, after being approved, to make budget estimates for political tasks of the province assigned to branches and projects. drafting documents in the field of planning and finance of the culture, sports and tourism sectors;

15. Reviewing, approving and appraising the financial statements of the estimation units under the Department; making reports, summing up the budget settlement and making financial publicity; synthesize and submit to competent authorities for settlement of completed projects funded by the state budget through the Department.

16. Manage payroll, implement regimes and policies for civil servants and employees under the management of the Office. 17. Perform other tasks assigned by the Director of the Department according to regulations.

III. Organizational structure and staffing of the Department's Office

1. Organizational structure

a) The Department's Office has a Chief of Staff, Deputy Chiefs of the Office, specialists and staff;

b) The Chief of Office is the person responsible to the Director of the Department and before the law for the entire operation of the Department Office. The Chief of Office under the order of the Director of the Department to sign documents as authorized by the Director of the Department. The Chief of Office is responsible for formulating and promulgating working regulations of the Department's Office; assign tasks, arrange civil servants and employees according to the structure, title, job position and professional standards as prescribed;

c) The Deputy Chief of the Office is the person who advises and helps the Chief of the Office to take charge of a number of tasks assigned by the Chief of the Office; take responsibility before the Chief of Office and before the law for the performance of assigned tasks. When the Chief of Office is away, a Deputy Chief of Staff is authorized by the Chief of Office to run the activities of the Department Office;

d) Experts and employees are those who advise, propose and perform the tasks assigned by the Chief of the Office. Take responsibility before the Chief of Office and before the law for the performance of assigned tasks.

2. Payroll The Department's Office payroll is the administrative payroll of the Department of Culture, Sports and Tourism allocated by the Director of the Department on the basis of the functions and tasks of the Department and the job position scheme approved by the competent authority. .

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây QĐ CNNV VP ký.pdf_20201001104124.pdf
Đang online: 4
Hôm nay: 3244
Đã truy cập: 3442509
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.