Chức năng nhiệm vụ Sở VHTTDL - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Ngày 17-08-2021

Vị trí, chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương;

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Về di sản văn hóa:

a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

c) Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

d) Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

đ) Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

g) Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

h) Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

i) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

k) Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

5. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương:

- Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

- Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn  thời trang;

- Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

- Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang (trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang nhằm mục đích kinh doanh).

d) Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;

đ) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn, cấp giấy phép cho các tổ chức thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương, cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương;

e) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật;

g) Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

6. Về điện ảnh:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí  công cộng;

e) Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc theo quy định của pháp luật;

c) Cấp giấy phép triển lãm nhiếp ảnh theo quy định của pháp luật; cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ;

d) Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật quy mô cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh; tiếp nhận đăng ký các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương.

8. Về quyền tác giả, quyền liên quan:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Tổ chức tiếp nhận đơn và trả kết quả đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

9. Về thư viện:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện ở địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Về quảng cáo:

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương;

b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại địa phương;

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo tại địa phương;

d) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin).

11. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương trên cơ sở quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa tại địa phương;

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh;

đ) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú tại địa phương;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương;

g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương;

h) Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương;

i) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

k) Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy,   Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

12. Về văn học

a) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động văn học ở địa phương theo quy định của pháp luật.

13. Về gia đình:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình;

b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

c) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

d) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;

đ) Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

14 . Về thể dục, thể thao cho mọi người:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với hội thể thao quốc gia vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

e) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

15. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

16. Về du lịch:

a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của địa phương theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương;

d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật;

e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;

g) Thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch;

i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt;

l) Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

17. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

18. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương.

19. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - gia đình, thể dục thể thao, du lịch,...; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

20. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

21. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh.

22. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

23. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

24. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

25. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

26. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương.

27. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

28. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ hàng năm theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

29. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

30. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

31. Thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

32. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật;

đ) Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân cấp ban hành;

e) Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác). Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

 2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Quản lý văn hóa, thể thao;

đ) Phòng Quản lý du lịch;

e) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Bảo tàng tỉnh;

b) Thư viện tỉnh;

c) Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh;

d) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;

đ) Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

4. Biên chế công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:

a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt;

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Position and functions of the Department of Culture, Sports and Tourism

1. Department of Culture, Sports and Tourism is a specialized agency under the Provincial People's Committee; perform the function of advising and assisting the Provincial People's Committee in the state management of culture, family, physical training, sports, tourism and advertising (except for advertisements in the press, on the network, on the Internet). publications and integrated advertisements on postal, telecommunications and information technology products and services) in the locality in accordance with the law; public services under the management of the Department and perform a number of tasks and powers as assigned or authorized by the Provincial People's Committee, the Chairman of the Provincial People's Committee.

2. The Department of Culture, Sports and Tourism has legal status, its own seal and account; subject to the direction and management of the organization, staffing and operation of the provincial People's Committee, and at the same time under the direction, guidance, inspection and professional inspection of the Ministry of Culture and Sports Sports and Tourism.

Duties and powers of the Department of Culture, Sports and Tourism

1. Submit to the Provincial People's Committee:

a) Draft decisions and directives; planning, long-term plan, 05 (five) years and annually; schemes, projects, programs to develop culture, family, physical training, sports and tourism; programs and measures to organize the performance of state administrative reform tasks; decentralization of management and socialization in the fields of culture, family, physical training, sports and tourism in the locality;

b) Draft document specifying conditions, criteria and titles for heads and deputy heads of units under the Department of Culture, Sports and Tourism; Head, Deputy Head of Culture and Information Department under the district-level People's Committee after coordinating and reaching agreement with the Department of Information and Communications;

c) Draft document specifying the functions, tasks, powers and organizational structure of the Department of Culture, Sports and Tourism.

2. Submit to the Chairman of the Provincial People's Committee:

a) Draft decisions and directives under the promulgation competence of the Chairman of the Provincial People's Committee on culture, family, physical training, sports and tourism;

b) Draft decision on establishment, merger, separation and dissolution of organizations and units under the Department of Culture, Sports and Tourism and specialized councils on culture, family, physical training and sports sports and tourism in accordance with the law.

3. To guide, examine and organize the implementation of legal documents, policies, master plans, plans, schemes, projects and programs after they are approved; information, propaganda, guidance, dissemination, education, monitoring of law enforcement in the fields under the management of the Department of Culture, Sports and Tourism.

4. Regarding cultural heritage:

a) Organize the implementation of regulations and solutions for mobilizing, managing and using resources to protect and promote the value of cultural heritage in the locality after being approved;

b) Organize the research, collection, inventory and documentation of intangible cultural heritage in the locality; granting permits for research and collection of intangible cultural heritage in the area to overseas Vietnamese, foreign organizations and individuals;

c) Manage and guide the organization of activities to preserve and promote the value of cultural heritage, traditional festivals and beliefs associated with relics and historical figures in the locality;

d) Organize inventory, make a list, compile dossiers for ranking of historical - cultural relics and scenic spots in the locality;

đ) Agreement on policy formulation of projects, economic - technical reports; project appraisal, economic - technical reports; agreement on design of construction drawings for preservation, restoration and restoration of provincial-level monuments in the locality; guide and organize the implementation of urgent repairs and projects on preservation, renovation and restoration of relics under local management after being approved;

e) Appraisal projects on renovation and construction of works located outside the provincial-level relic protection zone in the locality that are likely to affect the landscape and environment of the monument;

g) Receive dossiers, guide procedures, submit to competent authorities for issuance of permits for archaeological exploration, excavation and urgent excavation; monitor and supervise the implementation of the content of excavation permits in the locality;

h) Appraisal of artifacts and artifacts dossiers of request for recognition of national treasures of provincial-level museums, monuments management boards or centers, non-public museums, organizations or individuals being the owners or are legally managing local objects;

i) Organize the collection and preservation of relics, antiquities and national treasures handed over and confiscated by organizations and individuals in the locality in accordance with law; organize the registration and management of relics, antiquities and national treasures; issue practice certificates to shop owners trading relics, antiquities and national treasures; granting permits to make copies of relics, antiquities and national treasures belonging to national relics, provincial relics, provincial museums and private ownership in the locality; issue and revoke certificates of eligibility for antiquities assessment activities of local antiquities assessment establishments;

k) Confirming the conditions for the establishment of the provincial-level museum and the conditions for obtaining the operation license for the local non-public museum.

5. About performing arts:

a) Guide and organize the implementation of the planning of performing arts units under the local management in accordance with the planning on development of the performing arts industry as prescribed by law;

b) Organizing festivals, contests and performances on performing arts organized by the locality in the area according to the provisions of law;

c) Appraisal and grant of permits to organize art performances and fashion shows for local organizations: - Theatre; Art group; Culture; Culture and Sports Center; - Enterprises with the function of organizing art performances and fashion shows; - Association of Literature and Arts; art and culture training institutions; - Radio and television agencies; theatres, art troupes of the armed forces (in case of organizing art performances or fashion shows for business purposes).

d) Receive notice of organization of art performances and fashion shows in the locality;

đ) Receive dossiers, appraise and submit to provincial People's Committees to grant permits to local Vietnamese organizations and individuals to go abroad to perform, grant permits to local organizations inviting to organize, foreign individuals to perform art and fashion shows in the locality, grant permits to organize beauty and model contests within the locality;

e) Organize the granting of practice cards to performing arts artists and models in accordance with law;

g) Granting licenses for approval of contents, and issuing control labels for phonograms, music, dance and theater recordings to local production or import organizations.

6. About cinema:

a) Organize the implementation of the plan to use the state budget to ensure funding for cinema screenings and mobile cinema screenings to serve political, social and foreign affairs tasks, to serve children and the people. ethnic groups, mountainous areas, islands and armed forces;

b) Acting as standing duties of the Council of appraisal of literary scripts for the production of films ordered from the state budget, the Council of provincial film appraisal in accordance with the provisions of the law on cinema;

c) Granting and revoking permits for dissemination of reportage films, documentaries, scientific films, cartoons and films with special effects that affect moviegoers produced by local cinema establishments. or import;

d) Issue and revoke permits for dissemination of feature films produced or imported by local cinema establishments in accordance with the law on cinematography; dd) Inspect the dissemination of movies in theaters, mobile movies, and movies broadcast on other means at places of public cultural, entertainment and entertainment activities;

e) To guide the implementation and inspection of the implementation of regulations on trading of film tapes and other cinematographic activities in the locality.

7. About art, photography and exhibitions:

a) Organizing the implementation of fine art, photography and exhibition activities at provincial level;

b) Receive dossiers, appraise and submit them to the Provincial People's Committee for granting permits for fine art exhibitions, for granting permits to build monuments and murals, and for granting permits to organize sculpture camps according to the provisions of law. law;

c) Issue photography exhibition permits in accordance with the law; granting licenses to copy fine art works of cultural celebrities, national heroes and leaders;

d) Receive the notice of organization of the provincial-level art competition competition; receive registrations for contests and festivals of photographic works; receive and register other exhibitions under the management of the culture, sports and tourism industry as prescribed by law;

đ) Manage activities of buying, selling, displaying and copying fine art works in the locality.

8. Regarding copyright and related rights:

a) Organize the implementation of measures to protect the legitimate rights and interests of the State, organizations and individuals in the field of copyright and related rights protection in the locality in accordance with law;

b) Organize the implementation, guide and inspect the implementation of regulations on supply, cooperation, ordering, use and guarantee of copyright to works, related rights to performances, phonograms, video recordings, broadcasts and the local regime of royalties and remunerations for authors, copyright and related rights holders;

c) To appraise copyright and related rights when there is a dispute at the request of a competent organization, individual or state agency;

d) Organize the receipt of applications and return the results of copyright and related rights registration as prescribed by law.

9. About the library:

a) To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Department of Information and Communications in, transferring publications deposited in the locality to the provincial library in accordance with law;

b) Guide the registration of library activities in the locality according to the regulations of the Ministry of Culture, Sports and Tourism; issue and revoke operation registration certificates for private libraries serving the community in accordance with law;

c) Guide local libraries to develop organizational and operational regulations according to regulations of the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

10. About advertising:

a) Appraise and submit to the provincial People's Committee to grant, re-grant, amend, supplement and revoke the license to set up a representative office of the foreign advertising enterprise located in the locality;

b) Receive and process dossiers of announcement of advertising products on billboards and banners; notify the organization of a delegation of people performing advertising in the locality;

c) Help the Provincial People's Committee to periodically report on the management of advertising activities in the locality;

d) Inspect, examine and handle according to its competence violations of the law on advertising activities on advertising media (except for newspapers, network environment, publications and integration on advertising products). , postal services, telecommunications, information technology).

11. Regarding popular culture, national culture and propaganda:

a) Guide and organize the implementation of the local planning on grassroots cultural institutions after being approved by the provincial People's Committee;

b) Guiding the formulation of regulations on organization and operation of local grassroots cultural institutions on the basis of regulations of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

c) Guiding the organization of festivals; practice a civilized lifestyle in marriage and mourning; build families, villages, agencies and cultural units in the locality;

d) To assume the prime responsibility for, and coordinate with other departments, agencies, sectors and mass organizations in directing and guiding the movement "All people unite to build a cultural life"; responsible for being the standing body of the Steering Committee of the movement "All people unite to build cultural life" at the provincial level;

đ) Organize the implementation and inspection of the implementation of policies on ethnic culture, conservation, promotion and development of tangible and intangible cultural values ​​of ethnic communities residing in the locality;

e) Guide and organize the implementation of the plan of propaganda and propaganda activities in service of political, economic, cultural and social tasks and plan the visual promotion system in the locality;

g) Organizing contests, mass art shows, contests for composing posters, cheerleading groups; provide propaganda materials and posters in service of political, economic, cultural and social tasks in the locality;

h) Guiding, inspecting and granting licenses to operate karaoke and discos; manage business activities of cultural services, offline electronic games and entertainment in local public places;

i) Guide and inspect the implementation of festivals, contests, mass cultural performances and other cultural activities in the locality;

12. About literature

a) Organize the implementation of mechanisms and policies on literary activities in the locality according to the provisions of law;

b) Guide, organize the implementation and inspect literary activities in the locality according to the provisions of law.

13. About family:

a) Organize the implementation and inspect the implementation of the provisions of the law related to the family, ensure gender equality rights and prevent and combat domestic violence;

b) Propagating and educating moral values, lifestyle and behavior in Vietnamese families;

c) Organize the collection and processing of information on the family and domestic violence prevention and control;

d) Appraise and submit to the Provincial People's Committee for granting the operation registration certificate of domestic violence victim support establishments, the operation registration certificate of domestic violence prevention and control counseling establishments; family as prescribed by law;

đ) Issue certificates of professional care for domestic violence victims, certificates of professional counseling on domestic violence prevention and control; issue staff cards taking care of domestic violence victims, staff cards for counseling on domestic violence prevention and control.

14 . About fitness and sports for everyone:

a) Guide and organize the implementation of master plans and plans on development of mass physical training and sports in the locality after being approved;

b) Formulate and organize the implementation of the plan for training the contingent of instructors, collaborators and referees in physical training and sports after being approved by the President of the Provincial People's Committee;

c) Assume the prime responsibility for, and coordinate with the national sports association in, mobilizing people to participate in the development of physical training and sports movements; popularize and guide physical training and sports methods suitable to interests, ages, genders and occupations;

d) Develop a tournament system, competition plan and direct and guide the organization of provincial mass sports competitions;

đ) Assist the Provincial People's Committee in the state management of sports and entertainment activities in the locality;

e) Assume the prime responsibility for, and coordinate with relevant organizations and agencies in, facilitating and guiding the elderly, people with disabilities, children, adolescents and other mass objects to participate in physical education activities, sport;

g) Organize training, performance and competition of ethnic sports, traditional health training methods; h) Guiding and inspecting the recognition of sports families in the locality;

i) Coordinate with the Department of Education and Training, the Provincial Military Command, the Provincial Police, and the Border Guard in organizing the implementation of physical education and sports in schools and physical training and sports in the armed forces. locally armed.

15. Regarding high performance sports and professional sports:

a) Formulate and organize the implementation of the plan on selection, training and coaching of athletes; the plan to compete with the provincial sports teams after being approved by the competent authorities;

b) Formulate a plan and organize the implementation of the Provincial Sports Congress; coordinate with relevant agencies to organize national, regional and international tournaments after being assigned and approved by competent authorities;

c) Organize the implementation of regimes and policies for coaches, referees and athletes of the province in physical training and sports competitions after they are approved by competent authorities and according to regulations of the province. law;

d) Organize the inspection of business conditions of professional sports clubs, enterprises and households doing business in sports activities; grant certificates of eligibility for sports business to professional sports clubs and sports business enterprises according to the decentralization of the Provincial People's Committee and according to the provisions of law;

đ) Implement the decision on leveling for athletes, coaches and sports referees under the management of the Department.

16. About tourism:

a) Organize the announcement of the planning after it is approved;

b) Organize the investigation, assessment, classification and development of a database of local tourism resources in accordance with regulations of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

c) Take measures to protect, embellish, exploit, rationally use and develop tourism resources, tourist environment, tourist areas, tourist attractions in the locality;

d) Organize dossiers requesting the President of the provincial People's Committee to recognize the local tourist area, local tourist spot, local tourist route; announced after the decision on recognition;

đ) Issuing, amending, supplementing, re-granting, extending and withdrawing the license to establish a representative office of a foreign tourism enterprise located in the locality in accordance with law;

e) Appraise dossiers of application for competent authorities to issue international travel business licenses of local enterprises according to the provisions of law;

g) Appraise and decide on a 1-star, 2-star rating for hotels, tourist villages, and grades meeting the business standards of villas, tourist apartments, and cruise ships; grade meeting the standards of tourist accommodation business for campsites, tourist motels, houses with rooms for tourists to rent, other tourist accommodation establishments;

h) Appraise and issue tourist service business standard signboards;

i) Organize the grant, re-issue, exchange and withdrawal of tour guide cards and certificates of narrator according to regulations of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

k) Develop tourism promotion plans and programs and organize the implementation of local tourism promotion programs, events, fairs, seminars and exhibitions after being approved;

l) Manage the business of transporting tourists by car in accordance with law.

17. To assume the prime responsibility for, or coordinate with relevant agencies in, organizing the implementation of measures to prevent, combat and stop activities that violate the law on culture, family, physical training, sports and tourism.

18. Appraisal, participate in the appraisal of investment and development projects related to culture, family, physical training, sports and tourism in the locality.

19. Assist the Provincial People's Committee in the state management of enterprises, collective economic organizations and private businesses operating in the fields of culture - family, physical training, sports, tourism, etc. .; guide and inspect the activities of associations and non-governmental organizations in the fields of culture, family, physical training, sports and tourism in accordance with the law.

20. Guide and inspect the implementation of the mechanism of autonomy and self-responsibility by public non-business units in culture, sports and tourism in accordance with law.

21. Advise the Provincial People's Committee on the organization of provincial-scale cultural, sports and tourism festivals.

22. Implement international cooperation in the fields of culture, family, physical training, sports and tourism in accordance with the law and as assigned or authorized by the People's Committee of the province.

23. Provide professional guidance on culture, family, physical training, sports and tourism for the Culture and Information Department and professional titles under the commune-level People's Committee.

24. Organizing research and application of scientific - technical and technological advances; building an information and archiving system to serve the state management and professional expertise of the Department.

25. Examining, inspecting, settling complaints and denunciations, preventing and combating corruption and handling violations of the law against organizations and individuals in the implementation of the provisions of the law on culture and family family, physical training, sports and tourism in accordance with the law and as assigned or authorized by the Provincial People's Committee.

26. Organize training, fostering and coaching for cultural, artistic and sports talents; professional training and retraining for cadres, civil servants and public employees operating in the fields of culture, family, physical training, sports and tourism in the locality.

27. Specifying the functions, tasks and powers of the office, the inspectorate, the professional departments and the non-business units under the Department; managing the organizational apparatus, civil servant payroll, civil servant rank structure, employment positions, public employee structure by professional title and the number of people working in public non-business units, implementing regulations salary levels and policies, remuneration, reward and discipline for cadres, civil servants, public employees and laborers under the management of the Department in accordance with the law and as assigned or authorized of the Provincial People's Committee.

28. Manage and take responsibility for finance, assigned assets and implement the annual allocated budget according to the provisions of law and as assigned or authorized by the Provincial People's Committee.

29. To carry out information and report periodically and irregularly on the performance of assigned tasks according to regulations to the Provincial People's Committee and the Ministry of Culture, Sports and Tourism.

30. Carry out emulation and commendation in cultural, family, physical training, sports and tourism activities in accordance with the law on emulation and commendation.

31. Carrying out legal work according to the provisions of Article 6 of Decree No. 55/2011/ND-CP dated July 4, 2011 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the organization. relevant legislation and regulations.

32. Perform other tasks assigned by the People's Committee, the President of the Provincial People's Committee and in accordance with the law.

Organization and staffing

1. Department leaders:

a) The Department of Culture, Sports and Tourism has a Director and no more than 03 Deputy Directors;

b) The Director of the Department is the head of the Department, responsible to the Provincial People's Committee, the President of the Provincial People's Committee and to the law for the performance of the functions, tasks and powers of the Department; be responsible for reporting work to the Provincial People's Committee, the Chairman of the Provincial People's Committee and the Minister of Culture, Sports and Tourism; to report to the People's Council of the province, answer the voters' petitions, and ask questions of the delegates of the Provincial People's Council upon request;

c) The Deputy Director of the Department is the person who helps the Director of the Department to direct a number of tasks and is responsible to the Director of the Department and to the law for the assigned tasks. In the absence of the Director of the Department, a Deputy Director of the Department is authorized by the Director of the Department to administer the activities of the Department;

d) The appointment of the Director of the Department and the Deputy Director of the Department shall be decided by the Chairman of the Provincial People's Committee according to professional standards promulgated by the Minister of Culture, Sports and Tourism and according to regulations of the Ministry of Culture, Sports and Tourism. law;

đ) The Director of the Department shall appoint and dismiss the heads and deputy heads of the heads of organizations under the Department according to the title standards promulgated by the People's Committees of the same level;

e) The director or deputy director of the Department does not concurrently hold the title of Head of a subordinate unit with legal status (unless the document has a higher legal value than other regulations). The dismissal, transfer, rotation, commendation, discipline, resignation, retirement and implementation of regimes and policies towards the Director of the Department and the Deputy Director of the Department shall be decided by the Chairman of the Provincial People's Committee. prescribed by law.

2. General and professional advisory organizations:

a) Office;

b) Inspection;

c) Department of Organization and Personnel;

d) Culture and Sports Management Department;

đ) Department of Tourism Management;

e) Department of building cultural and family lifestyles.

3. Public non-business units:

a) Provincial Museum; b) Provincial library;

c) Provincial Arts and Culture Center;

d) Center for Training and Competition of physical training and sports; d) Tourism Promotion Information Center.

4. Civil servant payroll, employment positions and number of people working in public non-business units under the Department:

a) The payroll of civil servants, the number of people working in the public non-business units of the Department of Culture, Sports and Tourism are assigned on the basis of job positions, associated with functions, tasks and scope of activities. active and included in the total payroll of civil servants, non-business payrolls in agencies, administrative organizations and public non-business units of the province assigned or approved by competent authorities;

b) Based on the functions, tasks, organizational structure and list of job positions, the structure of civil servants ranks, the structure of professional titles of public employees approved by competent authorities, annually the Department of Culture, Sports and Tourism develop a plan on the staffing of civil servants and the number of people working in public non-business units and submit it to the Provincial People's Committee for submission to competent authorities for consideration and decision in accordance with law. .

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây Quyetdinh04.2016.doc_20210814163758.doc
Đang online: 4
Hôm nay: 3457
Đã truy cập: 3442709
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.