Phòng Quản lý du lịch - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Chức năng nhiệm vụ của Quản lý du lịch Sở VHTTDL năm 2020 (theo quyết định số 254/QĐ-SVHTTDL ngày 29/9/2020)

Ngày 01-10-2020

I. Vị trí, chức năng của Phòng Quản lý du lịch

1. Phòng Quản lý du lịch là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở); chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Phòng Quản lý du lịch có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý du lịch

1. Tham mưu xây dựng quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương.

4. Thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch.

5. Thực hiện thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật.

6. Thẩm định hồ sơ và trình cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

7. Thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao và các chính sách phát triển du lịch.

8. Thẩm định, cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

9. Thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

10. Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh.

11. Phối hợp tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

12. Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ du lịch; các hội thi chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề thuộc lĩnh vực du lịch.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công theo quy định.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Quản lý du lịch

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Phòng Quản lý du lịch có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên;

b) Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm bố trí công chức thuộc biên chế của Phòng theo cơ cấu chức danh, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định;

c) Phó Trưởng phòng là người tham mưu, giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công;

d) Chuyên viên là người tham mưu, đề xuất những biện pháp thực hiện nhiệm vụ của phòng, thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế Phòng Quản lý du lịch là biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở phân bổ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng và Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây CN, NV Phong QLDL_2020.pdf_20201001142953.pdf
Đang online: 5
Hôm nay: 3031
Đã truy cập: 3442298
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.