Phòng Quản lý văn hóa thể thao - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý văn hóa, thể thao năm 2020 (theo quyết định sô 255/QĐ-SVHTTDL ngày 29/9/2020)

Ngày 01-10-2020

I. Vị trí, chức năng của Phòng Quản lý văn hóa, thể thao

1. Phòng Quản lý văn hóa, thể thao là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. Chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở); chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục thể thao, các cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phòng Quản lý văn hóa, thể thao có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; quảng cáo; di sản văn hóa (di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể); lĩnh vực thể dục, thể thao trong phạm vi toàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

II. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý văn hóa, thể thao

1. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng các đề án, kế hoạch

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, thể thao; thẩm định các dự án đầu tư, phát triển trong lĩnh vực văn hóa, thể thao ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hóa, thể thao; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ công tác văn hóa, thể thao.

b) Xây dựng đề án, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

2. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và quảng cáo

a) Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động:

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động đối với các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Triển khai thực hiện các chính sách về văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, quản lý và hướng dẫn tổ chức hoạt động đối với các thiết chế văn hóa cơ sở; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định;

- Hướng dẫn việc thực hiện, quản lý, cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

- Tham gia quản lý các hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

b) Về quảng cáo:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch quảng cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn đúng theo quy định;

- Thực hiện báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

c) Về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu:

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

- Quản lý hợp tác quốc tế về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

- Thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu trên lãnh thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài.

d) Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

- Thực hiện việc cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành;

đ) Về điện ảnh:

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng phổ biến những bộ phim đã được cấp phép phổ biến, nếu nội dung phim chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đồng thời báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.

e) Về thư viện:

- Thực hiện việc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện tỉnh theo qui định;

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện cộng đồng và Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; cấp giấy chứng nhận hoạt động Thư viện cấp tỉnh;

- Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động theo quy định.

f) Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả văn học, nghệ thuật và chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm văn học nghệ thuật;

- Thẩm định quyền tác giả khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Cấp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

g) Một số nhiệm vụ khác:

- Thực hiện việc cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm cho tổ chức, cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật; Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;

- Tổ chức giám định về văn hóa phẩm khi có trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền; tham mưu Giám đốc Sở về công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng theo Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Tham mưu Giám đốc Sở về lĩnh vực di sản văn hóa

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực di sản văn hóa:

- Quản lý nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng hướng dẫn tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở thỏa thuận quy hoạch các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến di sản văn hóa; thực hiện các biện pháp phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa; triển khai, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

-  Tham gia và hỗ trợ trong công tác thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa theo thẩm quyền.

b) Thẩm định cấp giấy chứng nhận và cấp giấy phép lĩnh vực di sản văn hóa:

- Thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với Bảo tàng ngoài công lập; cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật;

 - Thẩm định hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền quyết định cấp phép khai quật khẩn cấp, thăm dò, khai quật khảo cổ; công nhận và đăng ký di vật, bảo vật, cổ vật quốc gia đối với hiện vật thuộc bảo tàng tỉnh, di tích lịch sử - văn hóa và đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật;

- Cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; phong tặng danh hiệu vinh dự cho cá nhân, tập thể có công gìn giữ, trình diễn và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể; quyết định lựa chọn đưa di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia;

- Xếp hạng hoặc hủy bỏ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia theo quy định; cấp phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập, xếp hạng hoặc hủy bỏ xếp hạng Bảo tàng tỉnh hạng II, hạng III theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật và dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích.

4. Tham mưu Giám đốc Sở về lĩnh vực thể thao

a) Về thể dục, thể thao quần chúng:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định, tham mưu lãnh đạo cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao cho các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác thể dục thể thao cho cơ sở hàng năm. Tham gia tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao truyền thống, dân tộc.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan vận động nhân dân tham gia phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

- Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

b) Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:

- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hậu Giang xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên, trọng tài các môn thể dục thể thao; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham gia xây dựng kế hoạch và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

- Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục trình Giám đốc Sở quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công theo quy định.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Quản lý văn hóa, thể thao

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Phòng Quản lý văn hóa, thể thao có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên;

b) Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm bố trí công chức thuộc biên chế của Phòng theo cơ cấu chức danh, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định;

c) Phó Trưởng phòng là người tham mưu, giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công;

d) Chuyên viên là người tham mưu, đề xuất những biện pháp thực hiện nhiệm vụ của phòng, thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế Phòng Quản lý văn hóa, thể thao là biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân bổ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của phòng và Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây CHUC NANG NHIEM VU PHONG QL VHTT.pdf_20201001132951.pdf
Đang online: 1
Hôm nay: 3577
Đã truy cập: 3465808
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.