Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình Sở VHTTDL năm 2020 (theo quyết định số 256/QĐ-SVHTTDL ngày 29/9/2020)

Ngày 01-10-2020

I. Vị trí, chức năng của Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình

1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở).

2. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa và gia đình thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời phát động, hướng dẫn xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh và quản lý nhà nước các dịch vụ thuộc lĩnh vực gia đình.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình

1. Tham mưu Giám đốc Sở đối với lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa:

a) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác hàng năm; triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nội dung hoạt động của Phong trào;

b) Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí của các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiêu chuẩn xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận;

c) Hướng dẫn việc xây dựng thực hiện các danh hiệu văn hóa như: Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, liên tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu; người tốt việc tốt, gia đình, ấp, khu vực, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; phường, thị trấn văn minh đô thị nâng cao…;

d) Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đánh giá việc thực hiện các tiêu chí văn hóa của ngành về xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình nông thôn mới; chợ văn minh; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh làm tốt công tác không ma tuý, mại dâm; xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự….

2. Tham mưu Giám đốc Sở đối với lĩnh vực gia đình:

a) Xây dựngtổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình;

b) Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực gia đình; các giá trị đạo đức, lối sống và cách ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; thực hiện bình đẳng trong gia đình;

c) Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11);

d) Nâng chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về gia đình;

đ) Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực gia đình; xây dựng cơ sở về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác gia đình.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công theo quy định.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và Gia đình

1. Cơ cấu tổ chức

a) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên;

b) Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng, đồng thời thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trưởng phòng có trách nhiệm bố trí công chức thuộc biên chế của Phòng theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng quy chế làm việc của Phòng theo quy định;

c) Phó Trưởng phòng là người tham mưu, giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công;

d) Chuyên viên là người tham mưu, đề xuất những biện pháp thực hiện nhiệm vụ của phòng, thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phòng phân công. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình là biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân bổ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của Phòng.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây QUY DINH CHUC NANG, NHIEM VU (XDNSVHGD).pdf_20201001142604.pdf
Đang online: 26
Hôm nay: 3371
Đã truy cập: 3442626
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.