Thanh tra Sở - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở VHTTDL năm 2020 (theo quyết định số 259/QĐ-SVHTTDL ngày 29/9/2020)

Ngày 01-10-2020

I. Vị trí, chức năng của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang

1. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là tổ chức tham mưu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở) tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế của Sở Tư pháp Hậu Giang và Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra và Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các kết luận thanh tra.

3. Tham mưu tổ chức thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu thực hiện công tác giám định tư pháp đối với lĩnh vực của ngành.

5. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch.

6. Công tác pháp chế

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định và trình cơ quan thẩm quyền ban hành;

c) Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo; giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;

d) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị trực thuộc;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực về công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

g) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước; tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

h) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng theo quy định trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước.

i) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế của cơ quan theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công Giám đốc Sở.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra Sở

1. Cơ cấu tổ chức

a) Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên và công chức làm công tác thanh tra;

b) Chánh Thanh tra là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở, đồng thời thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chánh Thanh tra có trách nhiệm bố trí công chức thuộc biên chế của Thanh tra Sở theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ;

c) Phó Chánh Thanh tra là người tham mưu, giúp Chánh Thanh tra phụ trách một số lĩnh vực công tác được Chánh Thanh tra phân công. Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công; Khi Chánh Thanh tra đi vắng, Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy quyền điều hành các hoạt động của Thanh tra Sở.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

đ) Thanh tra viên và công chức thanh tra là người tham mưu, đề xuất những biện pháp thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Sở, thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Thanh tra Sở phân công. Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Biên chế

Biên chế Thanh tra Sở là biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân bổ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đang online: 2
Hôm nay: 3150
Đã truy cập: 3465414
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.