Thư viện tỉnh - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Chức năng nhiệm vụ của Thư viện tỉnh thuộc Sở VHTTDL năm 2020 (theo quyết định số 250/QĐ-SVHTTDL ngày 29/9/2020)

Ngày 01-10-2020

I. Vị trí, chức năng của Thư viện tỉnh

1. Thư viện tỉnh Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở), đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ Thư viện, Thư viện quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thư viện có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện; tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực củngười sử dụng thư viện; ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện; phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho Nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn Thư viện tỉnh

1. Tham mưu xây dựng quy hoạch mạng lưới thư viện, chương trình, kế hoạch về lĩnh vực thư viện của địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm có nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Thu thập tài liệu cổ, quý hiếm; tài nguyên thông tin về tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số; tài nguyên thông tin của địa phương và về địa phương.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu, thư viện số về địa phương; phổ biến tài nguyên thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5. Hỗ trợ, hướng dẫn, trang bị kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin cho người sử dụng thư viện.

6. Tổ chức khu vực đọc phục vụ trẻ em, người khuyết tật. Tổ chức triển lãm và hoạt động khác nhằm phát triển văn hóa đọc.

7. Tham gia xây dựng thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh.

8. Tổ chức thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho thư viện trên địa bàn theo phân cấp.

9. Thực hiện liên thông, trao đổi tài nguyên thông tin, tham gia hệ thống thông tin thư viện trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Hợp tác quốc tế về thư viện.

10. Từ chối yêu cầu sử dụng tài nguyên thông tin trái với quy định của pháp luật, quy chế, nội quy thư viện.

11. Thu phí, giá từ việc cung cấp dịch vụ thư viện; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định.

12. Nghiên cứu, ng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa thư viện.

13. Vận động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ, tặng cho, đóng góp cho thư viện theo quy định của pháp luật.

14. Mở rộng phục vụ đối tượng người sử dụng thư viện phù hợp với quy đnh của pháp luật và quy chế thư viện.

15. Xác định hình thức và giá trị bồi thường thiệt hại do người sử dụng thư viện gây ra theo quy trình của pháp luật và nội quy thư viện.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công theo quy định.

          III. Cơ cấu tổ chức và biên chế Thư viện tỉnh

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo đơn vị

- Thư viện tỉnh Hậu Giang có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Giám đốc là người đứng đầu Thư viện tỉnh, làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Giám đốc có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế làm việc của đơn vị; phân công nhiệm vụ, bố trí viên chức theo cơ cấu, chức danh, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định;

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thư viện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị.

b) Viên chức

Viên chức của Thư viện tỉnh bao gồm viên chức hoạt động nghề nghiệp và viên chức hỗ trợ phục vụ. Viên chức có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức danh nghề nghiệp gắn với vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          2. Về biên chế

Biên chế Thư viện tỉnh là biên chế sự nghiệp do Giám đốc Sở phân bổ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây CN, NV Thu vien tinh.pdf_20201001143738.pdf
Đang online: 4
Hôm nay: 2950
Đã truy cập: 3465224
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.