Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở VHTTDL năm 2020 (theo quyết định số 257/QĐ-SVHTTDL ngày 29/9/2020)

Ngày 01-10-2020

I. Vị trí, chức năng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở); chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có chức năng đào tạo, huấn luyện, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đăng cai tổ chức, tham dự giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thể dục thể thao theo quy định.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

1. Tham mưu xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển thể dục thể thao dài hạn, ngắn hạn, hằng năm; kế hoạch tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, đăng cai giải khu vực, toàn quốc và quốc tế; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao được phê duyệt hằng năm.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong trường học và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương; phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp cơ quan, ban ngành, đoàn thể vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp; giúp đỡ, tạo điều kiện cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật tham gia hoạt động thể dục thể thao khi được cấp thẩm quyền giao.

3. Tham mưu đề xuất thành lập các đội thể thao cấp tỉnh; cử các đội thể thao tỉnh tham dự giải khu vực, toàn quốc, quốc tế; cử huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn, thi đấu trong và ngoài nước.

4. Đề xuất biện pháp quản lý vận động viên, chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên theo quy định; quy hoạch các tuyến vận động viên thành hệ thống khép kín từ năng khiếu trọng điểm, năng khiếu bán tập trung, năng khiếu tập trung, tuyển trẻ đến đội tuyển; nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên nâng cao thành tích thể thao.

5. Đề xuất và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên; chế độ chi tiêu tài chính trong thời gian tập trung tập luyện, tập huấn và khi tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực toàn quốc và quốc tế theo quy định.

6. Cụ thể hóa các tài liệu nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục thể thao phù hợp với địa phương; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao trong tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý, khai thác, bảo quản, sử dụng có hiệu quả các công trình thể thao, cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp của Sở và tiếp nhận sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định.

9. Tham mưu xây dựng đề án xã hội hoá khu Liên hợp thể dục thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công theo quy định.

III. Tổ chức và biên chế của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

1. Về cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo đơn vị:

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh gồm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Giám đốc có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế làm việc của đơn vị; phân công nhiệm vụ, bố trí viên chức theo cơ cấu, chức danh, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định;

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách chỉ đạo một số mặt công tác được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của đơn vị.

b) Viên chức

Viên chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao bao gồm viên chức hoạt động nghề nghiệp và viên chức hỗ trợ phục vụ. Viên chức có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức danh nghề nghiệp gắn với vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về biên chế

Biên chế Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là biên chế sự nghiệp do Giám đốc Sở phân bổ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây CN, NV Trung tam TDTT.pdf_20201001143923.pdf
Đang online: 1
Hôm nay: 3611
Đã truy cập: 3465840
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.