Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở VHTTDL năm 2020 (theo quyết định số 252/QĐ-SVHTTDL ngày 29/9/2020)

Ngày 01-10-2020

I. Vị trí, chức năng của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

1. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở), đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch có chức năng thực hiện các hoạt động về công tác thông tin, xúc tiến du lịch, dịch vụ du lịch, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực về du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

1. Phối hợp, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch của tỉnh; tư vấn, xây dựng các đề án liên quan đến phát triển du lịch.

2. Tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

a) Tổ chức hội thảo, các sự kiện du lịch, hội chợ, triển lãm, các lễ hội và các hoạt động giao lưu về văn hóa du lịch trong và ngoài nước;

b) Phối hợp thực hiện các ấn phẩm, băng đĩa, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác quảng bá và xúc tiến du lịch theo quy định;

c) Tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh về quê hương, đất nước và con người Hậu Giang.

3. Chủ trì, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về du lịch theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

4. Cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn về hoạt động du lịch cho các tổ chức và cá nhân nhằm phục vụ cho công tác phát triển du lịch theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện xúc tiến, đầu tư phát triển du lịch, cụ thể như sau:

a) Xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử quảng bá, xúc tiến du lịch (www:haugiangtourism.vn); xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực và cả nước để kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch;

b) Đề xuất, tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến du lịch, về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh.

6. Phối hợp với Tổng cục Du lịch, Vụ Đào tạo, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, quảng bá xúc tiến du lịch và đào tạo du lịch của ngành.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ như: tư vấn, phối hợp với doanh nghiệp lữ hành tổ chức các chương trình du lịch; bán vé máy bay, vé tàu cao tốc, vé tàu hỏa… và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

8. Đề xuất kêu gọi đầu tư và thực hiện công tác xã hội hóa trong hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến và đào tạo du lịch theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công theo quy định.

III. Tổ chức và biên chế của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo đơn vị:

- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Giám đốc có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế làm việc của đơn vị, phân công nhiệm vụ, bố trí viên chức theo cơ cấu, chức danh, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định.

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, 01 Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

b) Viên chức

Viên chức của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch bao gồm viên chức hoạt động nghề nghiệp và viên chức hỗ trợ phục vụ. Viên chức có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chức danh nghề nghiệp gắn với vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về biên chế.

Biên chế Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch là biên chế sự nghiệp do Giám đốc Sở phân bổ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây CHUC NANG NHIEM VU TRUNG TAM TTXTDL.pdf_20201001144253.pdf
Đang online: 8
Hôm nay: 3120
Đã truy cập: 3442385
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.