Văn bản quy phạm pháp luật - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 53 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 169/QĐ-SVHTTDL 09/08/2021 V/v bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư số 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Quy định về quy tắc ứng xử cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân
Số: 14/KH-SVHTTDL 01/03/2021 Phát động thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021
Số: 78/QÐ-SNV 08/02/2021 V/v Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Hậu Giang
Số: 08/KH-SVHTTDL 02/02/2021 Tuyển dụng viên chức năm 2021
Quyết định số 130/QĐ-TTg 27/01/2021 Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030
Nghị quyết số 127/QĐ-TTg 26/01/2021 Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
Quyết định số 104/QĐ-BNV 26/01/2021 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021
Quyết định số 118/QĐ-TTg 25/01/2021 Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Kế hoạch Số 15/KH-UBND 21/01/2021 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Quyết định số 56/QĐ-BNV 21/01/2021 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020
Quyết định số 13/QĐ-SVHTTDL 13/01/2021 Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của khối QLNN thuộc Sở VHTTDL
Số 02/QĐ-SVHTTDL 07/01/2021 Về việc giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, số lượng người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021
Nghị quyết số 02/NQ-CP 01/01/2021 Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Luật số 63/2020/QH14 01/01/2021 Sửa đổi một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 23/2020/BLĐTBXH 30/12/2020 Quy định mức điều chỉnh lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội
Số: 1508/TB-SVHTTDL 04/11/2020 Kết luận của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10, phương hướng tháng 11 năm 2020
số 298/QĐ-SVHTTDL 02/11/2020 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tại tỉnh Hậu Giang
số 1869/KH-TBVĐTTTCHC 28/10/2020 Kế hoạch phân công phục vụ của tiểu ban vận động tài trợ - tài chính - hậu cần
Số:1742/SVHTTDL-PQLDL 27/10/2020 Đảm bảo hoạt động trong dịp giải Marathon Quốc tế năm 2020
Số 282/QĐ-SVHTTDL 20/10/2020 V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: In tờ gấp tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020
Số 270/QĐ_BTC 15/10/2020 Về việc kiện toàn các Tiểu ban giúp việc giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020
Số 269/QĐ-SVHTTDL 09/10/2020 V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Khối Quản lý Nhà nước thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Vị trí việc làm và số lượng người làn việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số:220/QÐ-SVHTTDL 26/08/2020 Về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Số:202/QÐ-SVHTTDL 19/08/2020 Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số:201/QÐ-SVHTTDL 18/08/2020 V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Luật số 64/2020/QH14 28/06/2020 Đầu tư phương thức đối tác công tư
Số 80-KL/TW 20/06/2020 VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁN BỘ, NHÂN DÂN
Luật số 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật số 62/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Vị trí việc làm và biên chế công chức
Số:807/TB-SVHTTDL 29/05/2020 Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp báo cáo tiến độ sau khi điều chỉnh Chương trình tổng thể giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang năm 2020
04/2020/QĐ-UBND 28/04/2020 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang
03/2020/QĐ-UBND 28/03/2020 Về việc quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số:192/KH-SVHTTDL 20/02/2020 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
Số 108/QĐ-SVHTTDL 04/02/2020 Ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang năm 2020
Số: 166/KH-UBND 03/02/2020 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
Số 39-CT/TW. 01/11/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
06/2018-UBND 01/01/2019 Về việc xét tặng danh hiệu CSTĐ
Quyết định 1671/QQĐ-TTg 30/11/2018 Phê duyệt đề án ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch
Quyết định số 970/QĐ-UBND 26/06/2018 V/v công nhận 68 sáng kiên có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trong tỉnh Hậu Giang năm 2017
Luật số 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Tố cáo
05/2018-UBND 01/01/2018 Khen thưởng năm 2018
Luật số 42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân
Luật số 15/2012/QH13 20/06/2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính
Luật số 02/2011/QH13 11/11/2011 Luật Khiếu nại
Luật số 56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra
Đang online: 2
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 232504
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.